درباره پایگاه کلمات

به این نتیجه رسیده ایم که هر کدام از ما، صاحب وزن و توان و قابلیت هایی هستیم که در انزوا و انفراد، جز هدررفت و سرخوردگی حاصلی ندارد؛ اما همین قابلیت های فردی با تجمیع و هم افزایی می تواند اثربخش و حرکت آفرین باشد؛ درست مثل «کلمات» جداگانه که با ساخت جمله و متن، کتاب های ماندگاری آفریده و روح های بسیاری را به تعالی می رساند.

ما هرکدام کلماتی هستیم که باید کنار هم قرار گیریم

اینگونه شد که ایده پایگاه فرهنگی آموزشی «کلمات» فراهم آمد تا فضایی امن و مؤثر در اختیار همه آن هایی قرار دهد که می خواهند ذیل آرمان های مقدس به  «امر فرهنگ، سبک زندگی و تمدن سازی» کمک کنند.

این سایت با همکاری جمعی از دوستان و علاقه مندان حوزه فرهنگ و رسانه مدیریت می شود و به هیچ کدام از گروه ها، احزاب، سازمان ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی (اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) وابستگی ندارد.